Дисципліни вільного вибору студентів

12 мая 2020

1789

0

Актуальні проблеми господарського судочинства

Мета вивчення навчальної дисципліни «Актуальні проблеми господарського судочинства» забезпечити системне вивчення студентами актуальних проблемних питань здійснення правосуддя в господарських справах, сучасних процесуальних особливостей розгляду окремих категорій спорів для напрацювання напрямів їх вирішення з відповідним теоретичним обґрунтуванням, що дозволить підвищити рівень професійної правової культури та практичної підготовки студентів, сформувати впевненість в необхідності суворого дотримання законності та відповідальне ставлення до забезпечення правильного вирішення господарських спорів.

Завдання:  формування у студентів системи науково-теоретичних знань з актуальних проблем господарського процесу, теоретичних положень науки господарського процесуального права, сутності найважливіших правових категорій та конструкцій законодавства, в тому числі розуміння основних тенденцій його розвитку й застосування; забезпечення набуття практичних навичок і вмінь використання сучасних методів і способів раціонального й ефективного складання господарсько-процесуальних документів; підготовка до практичної діяльності, пов’язаної із застосуванням норм господарського процесуального права при вирішенні конкретних правових питань; висвітлення актуальних юридичних, в тому числі і колізійних питань, які виникають в процесі судового розгляду господарських спорів, відпрацювання навичок вирішення практичних завдань.

Ключові слова:  господарське судочинство, захист, процесуальні, законодавство, суд, судочинство, господарське процесуальне право, правосуддя, господарський процес.

Актуальні проблеми господарського судочинства

Актуальні проблеми інформаційного права

Метою вивчення навчальної дисципліни «Актуальні проблеми інформаційного права» формування у студентів-магістрів знань щодо особливостей та проблем здійснення правового регулювання інформаційної сфери в Україні.

Завдання: розглянути шляхи та напрями вдосконалення інформаційного національного законодавства.

Після вивчення навчальної дисципліни «Проблеми інформаційного права» студент повинен знати: Конституційно - правові засади реалізації права громадян на отримання інформації; Поняття інформатизації, інформаційної цивілізації та суспільства; Організаційно - правові основи забезпечення інформаційної безпеки; Особливості та проблеми регулювання інформаційних відносин в різних сферах; Питання здійснення правового регулювання інформації у сфері права інтелектуальної власності; Особливості здійснення інформаційної політики країнами Європи. Уміти: Застосовувати законодавство щодо порядку отримання інформації; Застосувати правові методи попередження та припинення порушень законодавства про отримання та передачу інформації; Визначити правомочність суб'єктів на отримання або передачу інформації.

Ключові слова:  інформаційне право, інформаційна безпека, інформація, інформатизація, інформаційна безпека, передача інформації.

Актуальні проблеми інформаційного права

Актуальні проблеми податкового права

Метою вивчення навчальної дисципліни «Актуальні проблеми податкового права» є  формування у майбутніх фахівців-правознавців розуміння суті сучасного оподаткування, значення податків у формуванні ефективно діючої фінансової системи країни, теоретичних основ побудови податкової системи та напрямів проведення податкової політики України, розуміння особливостей і механізмів оподаткування, а також методів податкової роботи фіскальних служб.

Завдання:  вивчення стратегії та тактики проведення податкової реформи в Україні, що знайшли своє втілення в прийнятому Податковому Кодексі України, який називають «економічною Конституцією держави».

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати: основні засади податкового законодавства України; види податків та зборів , закріплених в ПКУ; повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Республіки Крим, сільських, селищних та міських рад щодо податків та зборів; загальні засади встановлення податків і зборів; обов’язки та відповідальність як платників податків, так і органів державної податкової служби України;

Ключові слова: Податкове право, фінансова система, податкова політика, оподаткування, податкова система, фіскальні служби.

Актуальні проблеми податкового права

Актуальні проблеми трудового права

Мета вивчення навчальної дисципліни «Актуальні проблеми трудового права»: поглиблення знань студентів у сфері правового регулювання соціально-трудових відносин, зростання рівня правової свідомості та культури, формування навичок застосування правових норм трудового права і права соціального забезпечення.

Завдання: оволодіння системними знаннями за темами дисципліни, вироблення у майбутніх прокурорів уміння ефективно захищати гарантовані Конституцією України права громадян на працю та соціальний захист, ініціювання науково обґрунтованих пропозицій щодо удосконалення законодавства з цих питань.

За результатами вивчення дисципліни студент повинен знати: співвідношення трудового права з деякими суміжними галузями права; правові проблеми здійснення та захисту трудових і соціальних прав громадян; загальнотеоретичні засади юридичної відповідальності в трудовому праві та праві соціального забезпечення; судову практику застосування норм трудового права та права соціального забезпечення; особливості регулювання трудових правовідносин у проекті Трудового кодексу України. Уміти:  аналізувати спірні питання застосування правових норм у сфері соціально-трудових відносин; надавати обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення чинного трудового законодавства; формувати власну позицію стосовно вирішення проблемних питань реалізації конституційних прав суб’єктами трудових правовідносин та відносин соціального забезпечення.

Ключові слова: трудове право, правовідносини, правова свідомість, Трудовий кодекс, власність, право на працю, трудовий договір.

Актуальні проблеми трудового права

Антикорупційне право

Дисципліна вивчає антикорупційну діяльність як один з основних напрямків державної діяльності, її відмінні ознаки, ознайомлює із системою правоохоронних органів, які працюють у згаданій сфері їх завданнями, функціями, принципами організації і діяльності. Антикорупційна діяльність в Україні здійснюється не тільки правоохоронними органами, але й всіма державними організаціями та громадськими формуваннями

Метою вивчення дисципліни  є: ознайомлення із різноманітністю поглядів на проблему визначення дефініції корупції; активізація знань із антикорупційного нормативно-правового забезпечення;  оновлення знань та розвиток умінь і навичок, необхідних для ефективного вирішення завдань професійної діяльності щодо запобігання та протидії проявам корупції; приведення фахової підготовки у відповідність до вимог професійної кваліфікації державного службовця, підвищення рівня базових знань та вмінь;  формування уміння застосування сучасних науково-теоретичних напрацювань і передового українського та закордонного досвіду їх реалізації; формування антикорупційної ідеології як системи поглядів, ідей, переконань, цінностей та установок, що повинна стати внутрішнім механізмом особистості державного службовця; активізація самостійного навчання з проблем антикорупційної політики та антикорупційного виховання; визначення основних шляхів запобігання та протидії корупції на державній службі з урахуванням українського та світового досвіду.

Ключові слова: антикорупційне право, корупція, антикорупційна діяльність, антикорупційні органи, антикорупційної заходи, антикорупційна програма.

Антикорупційне право

Міграційне право

Метою вивчення навчальної дисципліни «Міграційне право» є надання майбутнім юристам  необхідних теоретичних знань законодавчих та теоретичних проблем міграційного права; з’ясування засад правового регулювання міграції міжнародно-правовими актами, засад національного законодавства щодо регулювання питань міграції; поглиблення навичок щодо виявлення правопорушень у сфері міграції; організації діяльності Державної міграційної служби України у сфері міграції; порядок взаємодії держаних органів щодо протидії нелегальній міграції; особливості здійснення профілактики нелегальної міграції; організація видворення іноземців та осі без громадянства, їх реадмісії чи примусового повернення.

Завдання: вирішення наступних навчально-наукових завдань: сутності і змісту «Міграційного права», система органів, що реалізують державну міграційну політику, визначення методів і форм діяльності Держаної міграційної служби, Державної прикордонної служби та місця МВС України у координації їх роботи, а також оволодіння навичками роботи цих органів і підрозділів для ефективної організації міграційних процесів і боротьби з правопорушеннями у цій сфері; діяльності підрозділів з протидії нелегальній міграції (на понятійному рівні); основні положення законів, інших нормативно-правових актів, що регламентують в’їзд, виїзд та транзитний проїзд іноземних громадян (на фундаментальному рівні); основні принципи роботи підрозділів що забезпечують відносини у сфері міграції (на практично-творчому рівні); порядок застосування адміністративних стягнень за порушення міграційного законодавства та виконання рішення про адміністративне видворення (на фундаментальному рівні); форми і методи взаємодії правоохоронних органів держави ї з органами місцевої державної влади, місцевого самоврядування та громадськістю в рамках забезпечення міграційного законодавства (на практично-творчому рівні).

Ключові слова: міграційне право, міграційне законодавство,, сфера міграцій, прикордонна служба, Державна міграційна служба України,законодавство.

 Міграційне право

Правове регулювання господарської діяльності в окремих сферах суспільного виробництва

Метою вивчення навчальної дисципліни «Правове регулювання господарської діяльності в окремих сферах суспільного виробництва» є досягнення всебічного глибокого розуміння студентами природи і сутності публічних господарсько-правових відносин, підготовка до практичної діяльності висококваліфікованих фахівців.

Основними завданнями вивчення дисципліни є: навчання застосуванню теоретичних господарсько-правових знань у самостійній практичній діяльності; навчання застосуванню теоретичних господарсько-правових знань у самостійній науково-практичній діяльності.

Після вивчення даного курсу студенти повинні бути здатними продовжувати процес вивчення господарського права як галузі права, галузі законодавства, науки і навчального курсу самостійно; мати навички практичної роботи, розуміти зміст нормативних актів і застосовувати норми права до конкретних життєвих ситуацій; мати навички науково-дослідної роботи в галузі господарського права.

Ключові слова:  господарська діяльність, суспільне виробництво, господарсько-правові, господарське право.

Правове регулювання господарської діяльності

Правові основи інвестиційної діяльності

Метою вивчення навчальної дисципліни «Правові основи інвестиційної діяльності» є формування у студентів комплексного науковою підходу до формування знань з інвестиційного права; поєднання одержаних теоретичних знань з практичними навиками і вмінням їх застосування в сфері інвестиційної діяльності, зокрема, при правовому супроводженні інвестиційних проектів тощо; визначення особливостей та сутності організаційно-правових форм інвестиційної діяльності з участю іноземного суб'єкта; оволодіння методом порівняльного аналізу інвестиційного законодавства України та іноземних країн.

Завдання: засвоєння студентами основних понять та категорій господарських відносин, що виникають при здійсненні інвестиційної діяльності, обгрунтування правового механізму щодо заохочення та залучення іноземних інвестицій, вивчення правового статусу іноземних інвесторів та сутності державно-правових гарантій прав суб'єктів інвестиційної діяльності і захисту інвестицій, особливостей та специфіки інвестиційних режимів у спеціальних (вільних) економічних зонах та зонах пріоритетного розвитку, аналіз зарубіжного досвіду щодо допуску іноземного капіталу, системи преференцій та законодавчих заборон на здійснення іноземних інвестицій тощо.

Ключові слова:  інвестиційна діяльність, інвестиційний режим, іноземний інвестор, капітал, інвестиції.

Правові основи інвестиційної діяльності

Правові засади валютного регулювання

Внутрішньодержавні валютні відносини охоплюють суспільні зв’язки, що утворюються при розробці і здійсненні державою національної валютної політики в зв’язку з утворенням централізованих і децентралізованих валютних фондів, необхідних для виконання певними суб’єктами своїх функцій.

Мета вивчення навчальної дисципліни «Правові засади валютного регулювання » опанувати знання в галузі регулювання валютних операцій, що здійснюються господарюючими суб’єктами на території України.

Завдання: Основні завдання навчальної дисципліни «Правові засади валютного регулювання» : визначити сутність і специфіку валютних відносин як різновиду фінансових відносин; охарактеризувати валютну політику України; охарактеризувати режим валютних обмежень; охарактеризувати суб’єкти валютних відносин; охарактеризувати порядок: здійснення розрахунків в іноземній валюті; відкриття та функціонування валютних рахунків суб’єктів підприємницької діяльності; здійснення операцій в іноземній валюті на міжбанківському валютному ринку; готівкового обігу іноземної валюти на території України; переміщення валюти через митний кордон України; здійснення кредитування в іноземній валюті; охарактеризувати механізм валютного контролю.

Ключові слова:  валютне регулювання, валютні операції, правові засади, господарюючі суб’єкти, валюта, підприємство, валютні рахунки.

Правові засади валютного регулювання

Виборче право

Метою вивчення навчальної дисципліни «Виборче право»  є засвоєння теоретичних і практичних положень виборчого права як важливого конституційно-правового інституту.

Основними завданнями навчальної дисципліни «Виборче право» є:  вивчення предмету, джерел і системи виборчого права України; з’ясування правової природи виборів; аналіз теорії виборчого процесу і виборчої системи; характеристика виборчого процесу і виборчої системи за законодавством України; дослідження інституту референдуму; вивчення  особливостей   народної  законодавчої ініціативи; аналіз міжнародних стандартів виборчого і референтного права; ознайомлення з нормативною базою, науковими працями і періодичними виданнями з предмету виборчого права; підвищення рівня правової свідомості та культури студентів.

Після вивчення курсу «Виборче право» студент повинен знати:  загальні категорії виборчого права; систему джерел національного виборчого права та міжнародні стандарти; характеристики виборчого, референдного, нормотворчого, юрисдикційного і контрольного процесів; особливості організації і проведення виборів до представницьких органів державної влади і місцевого самоврядування; особливості організації і проведення референдумів; механізм реалізації народної законодавчої ініціативи.

Ключові слова: виборче право, вибори,  референдум, референтне право, народна законодавча ініціатива, правова свідомість.

Виборче право