Профільні предмети

16 окт 2020

2007

0

 Актуальні проблеми інтелектуальної власності

Метою вивчення дисципліни є: формування системних знань щодо основних інститутів права інтелектуальної власності, механізмів реалізації та захисту майнових та немайнових прав суб’єктів права інтелектуальної власності, вивчення законодавства, яке регулює відносини по створенню та використанню об’єктів права інтелектуальної власності.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:  здатність визначати основні теоретико-прикладні проблеми правової охорони об’єктів інтелектуальної власності та вирішувати зазначені питання у практичні площині; здатність забезпечувати належне застосування положень міжнародного приватного права для захисту прав інтелектуальної власності на міжнародному рівні; здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові позиції; здатність здійснювати розробку складної (комплексної) юридичної Документації; здатність виявляти проблеми правового регулювання і пропонувати способи їх вирішення, включаючи подолання юридичної невизначеності; розуміння місця інтелектуальної власності в нормах загального законодавства України

Ключові слова: інтелектуальна власність, правове регулювання, захист прав, законодавство,особисті немайнові права, право.

Актуальні проблеми інтелектуальної власності

Актуальні проблеми корпоративного права

Метою вивчення дисципліни є: засвоєння студентами теоретичних знань у сфері актуальних проблем корпоративного права та набуття практичних навичок для вирішення конкретних юридичних ситуацій.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: визначати порядок здійснення суб’єктами корпоративних правовідносин своїх корпоративних прав; аналізувати та тлумачити чинне законодавство, що регулює правове становище юридичних корпорацій в Україні; розробляти проекти локальних (корпоративних) нормативних актів; визначати порядок здійснення корпоративного управління, особливості формування та компетенції загальних зборів учасників, виконавчих органів, наглядової ради, органів контролю за діяльністю органів господарського товариства; правильно застосовувати чинне законодавство, що регулює правове становище корпорацій в Україні; реалізувати одержані знання на практиці.

Ключові слова: корпоративне право, нормативні акти, виконавчі органи, корпоративне управління, законодавство, корпорації.

Актуальні проблеми корпоративного права

Актуальні питання кримінального права

«Актуальні питання кримінального права» має своїм завданням сформулювати у студентів глибокі теоретичні і практичні знання з кваліфікації злочинів, проведення розслідування кримінальної справи та надати уявлення щодо тенденцій розвитку кримінального і кримінально-процесуального законодавства України.

Курс завершує вивчення кримінального права України і покликаний узагальнити та поглибити знання студентів із Загальної та Особливої частини кримінального права України, а також загальної теорії кваліфікації злочинів, надати їм практичні навички кваліфікації конкретних злочинів.

Курс передбачає дальше поглиблення знань теоретичних положень та набуття навиків кваліфікації таких розповсюджених злочинів як злочини проти волі, честі та гідності особи, проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності.

Пріоритетним завданням курсу є: навчити студентів правильно кваліфікувати злочини, враховуючи керівні положення постанов Пленуму Верховного Суду України.

Вивчення спецкурсу передбачає проведення лекцій, семінарських і практичних занять та самостійну роботу. Їх метою є навчити студентів застосовувати теоретичні знання при кваліфікації злочинів.

Ключові слова: кримінальне право, загальна частина кримінального права, особлива частина кримінального права, теорія кримінального права, тлумачення  норм кримінального права.

Актуальні питання кримінального права

Актуальні проблеми судочинства та судоустрою України

Актуальні проблеми судочинства та судоустрою в України – дисципліна, яка спрямована на розвиток знань у систем судочинства України. Адже питання судової влади її функціонування є досить важливим для майбутніх юристів Характер цієї дисципліни обумовлений насамперед фундаментальністю та надзвичайною складністю тих суспільних відносин, які є предметом регулювання у сфері судочинства. Адже питання правового регулювання діяльності судів, їх розвиток, вплив на всю систему правовідносин в Україні є одним з найскладніших у житті, в юридичній, політичній та інших науках.

З огляду на це головна мета навчальної дисципліни «Актуальні проблеми судочинства та судоустрою в України» полягає у формуванні у майбутніх фахівців з права стійкої потреби постійно слідкувати за судовими процесами, звіряти свої акти та дії з фундаментальними принципами Конституції України та інших правових актів, що регулюють відносини у сфері судочинства, вільно орієнтуватися у законодавчий діяльності держави, яка спрямована на підвищення рівня судочинства, охорони прав і свобод громадян, максимально використовувати їх потенціал у своїй правозастосовчій та політичній діяльності а також ознайомити студентів з механізмом правового регулювання процесів, які відбуваються в судах.

Дисципліна вивчає судову діяльність як один з основних напрямків державної діяльності, її відмінні ознаки, ознайомлює із системою правоохоронних органів, їх завданнями, функціями, принципами організації і діяльності.

Ключові слова:  судочинство, судоустрій, судова діяльність, захист, суд, судові органи, судовий процес.

Актуальні проблеми судочинства та судоустрою України

Актуальні проблеми фінансового права

Метою викладання навчальної дисципліни «Актуальні проблеми фінансового права» є вдосконалення знань норм права, які регулюють публічні фінансові відносини, а також засвоєння та розуміння здобувачами особливостей змісту правовідносин у сфері публічної фінансової діяльності, з’ясування особливостей їх прояву у різних сферах цієї діяльності, розв’язання складних фінансово-правових проблем.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Актуальні проблеми фінансового права» є поглиблення та вдосконалення здобувачами знань щодо: проблемних питань фінансових правовідносин; норм фінансового права, які регулюють публічну фінансову діяльність і фінансову систему України; фінансового контролю, бюджетного устрою і бюджетного процесу, юридичної відповідальності за фінансові правопорушення; особливостей податкових, кредитних, страхових, банківських і валютних правовідносин; специфіки фінансових перерозподільних відносин.

Ключові слова: фінансове право, фінансова система, фінансовий контроль, бюджет, процес, фінансова діяльність, правовідносини, фінансово-правові.

Актуальні проблеми фінансового права

Актуальні проблеми цивільного права

Метою вивчення дисципліни є: формування у студентів системи науково-теоретичних та практичних знань з проблем приватного права, визначення та розкриття основних проблем розуміння його понять, категорій та інститутів, напрямів розвитку й удосконалення цивільного законодавства в умовах ринкової економіки і правової держави, а також допомога студентам застосовувати на практиці здобуті теоретичні знання, розв’язувати прикладні завдання та набути досвіду складання правових документів.

Завдання вивчення дисципліни: навчитися володіти концептуальними знаннями, що формують сучасну термінологію науки цивільного права;  правильно застосовувати приписи цивільних та цивільно-процесуальних нормативно-правових актів під час здійснення професійної діяльності; знати нормативно-правові основи державних та місцевих (локальних) програм, які регламентують охорону цивільно-правових правовідносин;  проводити наукові дослідження проблем цивільно-правового характеру, виявляти актуальні теоретичні і практичні питання; критично осмислювати й логічно розв’язувати складні цивільно-правові задачі та проблеми, що потребують міждисциплінарних підходів, оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та/або суперечливих вимог; визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти, виявляти та критично й системно аналізувати проблеми цивільно-правового регулювання, пропонувати способи їх вирішення, включаючи подолання юридичної невизначеності.

Ключові слова: цивільне право, проблеми, теоретичні знання, кодекс,  припици, нормативно-правові, цивільно-процесуальні, захист, правовідносини.

Актуальні проблеми цивільного права

Методологія наукових досліджень та академічна доброчесність

Мета вивчення дисципліни полягає в ознайомлені студентів із принципами та правилами дотримання політики академічної доброчесності на прикладі вітчизняного й міжнародного досвіду; формування професійних компетентностей необхідних для засвоєння принципів академічної культури, що ґрунтується на засадах академічної чесності, прозорості та доступності якісної освіти в Україні; забезпечення їх необхідними знаннями та інструментами, оволодіння та оперування якими є необхідними для повноцінного функціонування у освітній спільноті, а також на ринку праці у майбутньому.

Завдання вивчення дисципліни – засвоїти зміст « Методологія наукових досліджень та академічна доброчесність»  як науки і навчальної дисципліни, усвідомити й запам'ятати систему понять, оволодіти науковою термінологією; сформувати уявлення про об'єкт, предмет та завдання курсу,  а також роль і місце академічної доброчесності в системі вищої освіти; ознайомитись із нормативно-правовою базою з проблем дотримання норм академічної доброчесності; усвідомити логіку дотримання принципів та правил академічної культури;  оволодіти уміннями застосовувати знання з академічної доброчесності у навчальній та виховній роботі.

Ключові слова : академічна доброчесність, наукові дослідження.методологія, унікальність, наука, принципи.

Методологія наукових досліджень та академічна доброчесність

Порівняльне правознавство

Метою навчальної дисципліни «Порівняльне правознавство» є: ознайомити студентів з особливостями та загальними тенденціями розвитку національних правових систем ї їх сімей на підставі їх порівняння; сформувати у студентів правничий світогляд, правосвідомість і правову культуру правознавця. юридичне мислення; навчити студентів застосовувати теоретичні правничі знання для здійснення порівняльно-правового аналізу; навчити студентів застосовувати порівняльно-правові дослідження для поглиблення їх правових знань.

Завдання навчальної дисципліни „ Порівняльне правознавство ” включає викладання студентам навчального матеріалу для набуття ними знань та вмінь: навчити студентів здійснювати порівняльний аналіз правових явищ, виявляти їх спільні риси та відмінності на підставі встановлення визначених критеріїв порівняння; надати студентам правничий матеріал щодо становлення та розвитку правових систем зарубіжних держав; навчити студентів користуватися термінологією, що застосовується в юридичній компаративістиці ; навчити студентів систематизувати правові знання щодо особливостей різних сімей права та здійснювати їх аналіз та узагальнення ;  навчити студентів, на підставі узагальнення інформації про різні правові системи світу, виявляти загальні тенденції розвитку національних правових систем та їх сімей; навчити студентів, на підставі застосування порівняльно-правових досліджень, виявляти процеси взаємовпливу національних правових систем різних країн, а також систем міжнародного та внутрішньодержавного права.

Ключові слова: правознавство, право, порівняльний аналіз, дослідження, спільні риси, відмінності, правознавець.

Порівняльне правознавство

Право міжнародних договорів

Метою викладання дисципліни є розкриття основних принципів фундаментальних галузей міжнародного права, теоретичних проблем і зв’язку теоретичних аспектів міжнародного права з практикою правозастосування, напрямів міжнародно-правової діяльності України на сучасному етапі її розвитку; основних проблем міжнародного права України.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:  прищеплення у студентів навичок самостійного опрацьовування навчальної та наукової літератури в процесі підготовки до питань, що виносяться на семінарське заняття, а також в процесі самостійного написання рефератів; заохочення студентів до активної роботи по обговоренню питань з методики викладання; прищеплення їм навичок творчо мислити, самостійно формулювати, викладати та аргументувати свої думки;  здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу і синтезу; здатність застосовувати знання в професійній діяльності у стандартних та окремих нестандартних ситуаціях; визначати вагомість та переконливість аргументів в оцінці заздалегідь невідомих умов та обставин; давати короткий висновок щодо окремих проблем з достатньою обґрунтованістю; оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему; застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки.

Ключові слова: міжнародний договір,  міжнародно-правовий, міжнародне право, законодавство, правозастосування.

Право міжнародних договорів

Правове регулювання банкрутства

Мета вивчення навчальної дисципліни «Правове регулювання банкрутства» полягає у засвоєнні студентами системних знань щодо поняття та призначення процедури банкрутства, порядку провадження окремих судових процедур, спрямованих як на відновлення платоспроможності боржника, так і на його ліквідацію.

Основними завданнями навчальної дисципліни «Правове регулювання банкрутства» є: поглиблене вивчення нормативно-правової бази регулювання суспільних відносин щодо провадження у справах про банкрутство та відповідної судової практики щодо; опанування усіх основних аспектів судових процедур, спрямованих на відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; розуміння правового становища усіх учасників провадження у справі про банкрутство на різних його стадіях та готовність ефективно захищати їх законні права та інтереси; аналіз проблемних питань, колізій, прогалин правового регулювання процедур банкрутства, пошук шляхів їх подолання з метою захисту прав та інтересів фізичних та юридичних осіб.

Ключові слова: правове регулювання, боржник, судові процедури, банкрутство, фінанси, ліквідація, платоспроможність.

Правове регулювання банкрутства

 Сучасні проблеми адміністративного права та процесу

Метою  курсу є: комплексна підготовка доктора філософії в галузі права з метою формування і розвитку їх професійної компетенції у галузі публічного адміністрування, спрямована на отримання необхідного обсягу теоретичних правових знань, набуття практичних навиків правозахисту й правозастосування, оволодіння достатнім рівнем правової культури і правосвідомості для забезпечення прав, свобод та інтересів суб’єктів правовідносин у сфері адміністрування.

Завданням вивчення курсу є : поглиблене вивчення сутності і змісту трансформаційних процесів, що відбуваються у сфері державного управління й охоплюють реформування структур виконавчої влади, місцевого самоврядування, державної служби, територіального устрою України на засадах втілення нової управлінської ідеології і взаємовідносин держави із громадянським суспільством; вивчення нових поглядів на роль, зміст і систему адміністративного права в демократичній, правовій державі, основних напрямків розвитку і реформування адміністративного законодавства.

Ключові слова: Адміністративне право, адміністративний процес, місцеве самоврядування, державна служба, виконавча влада, процес, адміністрування, правовідносини.

Сучасні проблеми адміністративного права та процесу

Українська мова професійного спрямування

Метою курсу «Українська мова професійного спрямування» є є формування високого рівня мовної культури, мовної грамотності, фахової ерудиції, комунікативної компетентності студентів, практичне оволодіння основами офіційно-ділового, наукового, розмовного стилів української мови, що забезпечить високий професіоналізм на рівні зростаючих вимог суспільства; підготовка фахівців, які добре володіють рідною мовою й здатні грамотно застосувати її до потреб фахового спілкування

Завданням курсу є активізація вже відомих знань з української мови, опануванні фахової лексики, виробленні вмінь і навичок вільного використання й практичного застосування набутих знань у професійній галузі, підвищенні мовної культуру студентів і стимулюванні її вдосконалення як невід’ємної складової загальної й професійної культури особистості.

Ключові слова: українська мова, мовна культура, спілкування,  офіційно-діловий, фахова лексика,  грамотність, компетентність.

Українська мова професійного спрямування

Філософія права 

На меті курсу є засвоєння та практичне опрацювання уявлень і базових понять філософсько-правової рефлексії, вміння розрізняти й співставляти її ключові категорії, виявляти їх методологічне навантаження, націленість на конкретно-наукові дослідження правової реальності та юридичної практики.

Необхідною вимогою освоєння курсу філософії права є передусім розуміння ролі філософсько-правової рефлексії у становленні онтологічної, методологічної й аксіологічної складових соціогуманітарного знання. Саме оволодіння й застосування форм та прийомів філософсько-правової рефлексії щодо різноманітних виявів буття права як особливого духовного явища і специфічної форми суспільних відносин в інститутах та процесах економічної, політичної, духовної сфер суспільства є принциповим для концепції вищої юридичної освіти.

Завданням дисципліни є надання знань з основних наукових проблем, предмету й завдань філософії права, основних способів та історичних типів праворозуміння, його природних і соціальних витоків; методології пізнання правової реальності та методології юридичної практики; онтологічних, антропологічних, аксіологічних та інституційних проблем філософії права, й зрештою, філософсько-правових питань формування правової держави та правового суспільства в Україні.

Ключові слова: філософія, право, рефлексія, праворозуміння,  філософсько-правовий погляд,  методологія, явища.

Філософія права