Загальна інформація кафедри

12 мая 2020

1561

0

 ☝️ Кафедра фундаментальних дисциплін – базовий структурний підрозділ інституту, важлива складова формування якісно нового фахового рівня спеціалістів в умовах розвитку Української держави.

 ✔ Професорсько-викладацький склад кафедри веде плідно науково-дослідну роботу за темами «Фундаменталізація сучасної вищої освіти» та “Емоційне вигорання в умовах інформаційного перевантаження” (2021р.), приймає участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, публікує наукові статті та методичні посібники.  ✔ Педагоги кафедри, серед яких професори, кандидати наук, доценти, аспіранти та докторанти у своїй діяльності широко використовують розробки, передові досягнення вітчизняних та зарубіжних учених.

 ✔ Робота кафедри ґрунтується на демократичних засадах спільності, колегіальності та єдиноначальності, персональній відповідальності і відкритому обговоренні питань, які стосуються безпосередньо як фахової підготовки студентів, так і професорсько-викладацького складу.

Основні завдання кафедри фундаментальних дисциплін полягають у:

  • реалізації науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу з дисциплін, які відповідно до наказу закріплені за кафедрою з метою підготовки висококваліфікованих фахівців;
  • виконанні наукових досліджень за профілем кафедри, підготовці науково-педагогічних кадрів і підвищенні їх кваліфікації;
  • наданні методичної допомоги керівництву навчального закладу в організації і проведенні навчально-виховної роботи зі студентами;

Окреслені завдання реалізуються шляхом інтеграції навчання і практики, повного та ефективного впровадження всіх елементів навчально-виховного процесу з урахування можливостей сучасних інформаційних технологій і потреб суспільної практики сьогодення.

Сертифікати про підвищення кваліфікації викладачів кафедри

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та громадських об’єднаннях