Кафедра фундаментальних дисциплін

12 мая 2020

4032

1

Кафедра фундаментальних дисциплін – базовий структурний підрозділ інституту, важлива складова формування якісно нового фахового рівня спеціалістів в умовах розвитку Української держави.

Метою функціювання кафедри є утвердження цінностей освіти і культури через вивчення циклу суспільних, фундаментальних, природничих дисциплін. Такий інтегрований підхід сприяє формуванню особистості студента, розвитку його інтелекту, здібностей до математичного, аналітичного та економічного мислення.     

Педагоги кафедри, серед яких професори, кандидати наук, доценти, аспіранти та докторанти у своїй діяльності широко використовують розробки, передові досягнення вітчизняних та зарубіжних учених.

Робота кафедри ґрунтується на демократичних засадах спільності, колегіальності та єдиноначальності, персональній відповідальності і відкритому обговоренні питань, які стосуються безпосередньо як фахової підготовки студентів, так і професорсько-викладацького складу.

Основні завдання кафедри фундаментальних дисциплін полягають у:

  • реалізації науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу з дисциплін, які відповідно до наказу закріплені за кафедрою з метою підготовки висококваліфікованих фахівців;
  • виконанні наукових досліджень за профілем кафедри, підготовці науково-педагогічних кадрів і підвищенні їх кваліфікації;
  • наданні методичної допомоги керівництву навчального закладу в організації і проведенні навчально-виховної роботи зі студентами;

Окреслені завдання реалізуються шляхом інтеграції навчання і практики, повного та ефективного впровадження всіх елементів навчально-виховного процесу з урахування можливостей сучасних інформаційних технологій і потреб суспільної практики сьогодення.