Новости

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ розвитку малого Та СЕРЕДНЬОГО бізнесу


Участь у тренінгу у рамках проекту TEMPUS

Партнерство освіти  та бізнесу – шлях до розвитку туризму

на Херсонщині

07.06.2017 р. відбувся тренінг в рамках програми TEMPUS Європейського Союзу «Створення мережі центрів компетенції для розвитку і підтримки туризму в Чорноморському регіоні», в якому взяли участь представники від кафедри менеджменту організацій: старший викладач Дуга Вікторія та студентка 2-го курсу напряму «Менеджмент» Андрусенко Оксана.

Дана програма призначена для надання практичної допомоги в сфері розвитку туристичної діяльності. На заході були присутні іноземні науковці, студенти та викладі Херсонських ВУЗів, представники готельно-ресторанного бізнесу і туризму в Херсонській області.

Мета заходу - впровадження європейського досвіду при формуванні нових стандартів туристичного обслуговування.

На фото - європейські експерти: професор Яна Кучерова (Словаччина) із доповіддю про особливості становлення сільського зеленого туризму в Словаччині та професор Вольфганг Фукс (Німеччина) - про інструменти підвищення якості обслуговування в сфері гостинності.


X Всеукраїнський брейн-ринг "Знавці Конституції"

Студенти Херсонського інституту МАУП взяли участь у Х Всеукраїнському брейн-ринзі "Знавці Конституції".

 

  


Запрошуємо 21-22 березня 2017 року взяти участь у Міжрегіональній науково-практичній конференції

 

 Шановні колеги!

ХЕРСОНСЬКИЙ ІНСТИТУТ Міжрегіональна Академія управління персоналом

Запрошуємо 21-22 березня 2017 року взяти участь у Міжрегіональній науково-практичній конференції аспірантів, молодих вчених та студентів «ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ».

Розширена інформація знаходиться в інформаційному листі.

З повагою, дирекція інституту

Діденко Сергій Володимирович

Уважаемые коллеги!

Приглашаем 21-22 марта 2017 года принять участие в Международной научно-практической конференции аспирантов, молодых ученых и студентов «ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА».

Подробная информация находится в информационном письме.

С уважением, дирекция института

Диденко Сергей Владимирови

 

 

 

РЕГІОНАЛЬНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

 

 

 

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

 

розвитку малого та СЕРЕДНЬОГО бізнесу

 

 

 

 

2122 березня 2017 р.


 

 

 

м. ХЕРСОН

 

 

 

Програмний комітет

 

Вишневський В.П. – проф. МАУП, перший заступник директора ХІ МАУП

 

Родіна Н.В. д. псих. н., професор національного університету ім. І.І.Мечникова, м. Одеса

 

Луняка К.В. д.т.н., професор Херсонської філії Національного Миколаївського кораблебудівного університету

 

Бурак В.Г. – к. т. н., зав. кафедри інженерії харчового виробництва, ХДАУ

 

Афонченкова Т.М. – к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин Міжнародного гуманітарного університету м. Одеса

 

Риженко І.М. к.ю.н.,доцент, зав. кафедри адміністративного та господарського права ХДУ.

  

 

Додаткова інформація 

 

Мови конференції: українська, англійська, російська.

 

Заявка на участь (див. Додаток 1) і доповідь направляються в Оргкомітет за адресою: khfmaup@mail.ru прийом матеріалів подовжено до 13 квітня 2017 р.

  

 

Реквізити для зв’язку з секретарем оргкомітету конференції: 

 

Рудковська Юлія Леонідівна

 

тел. моб. 050-713-80-84, e-mail: khfmaup@mail.ru

 

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Херсонський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом

 

Одеський національний університет ім.

 

І.І. Мечникова

 

Міжнародний гуманітарний університет, м. Одеса

 

Херсонський державний університет

 

Херсонський національний технічний університет

 

Херсонський державний аграрний університет

 

Херсонська філія Національного Миколаївського кораблебудівного університету

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

 

 

Голова: Діденко С.В – директор ХІ МАУП, доктор. юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

 

Заст. голови: Миронова В.О.. – к. ю. н., заступник директора ХІ МАУП

 

Співголови:

 

Петьков В.А., проф., зав. кафедрою соціально-гуманітарних та природничих дисциплін ХІ МАУП

 

Корецька Л.О., проф. кафедри соціально-гуманітарних та природничих дисциплін ХІ МАУП

 

Коваленко М.А., –д. е. н., професор, зав. кафедрою фінансів і кредиту ХНТУ

 

Соловйов І.О., – д. е. н., професор, зав. кафедрою менеджменту ХДАУ

 

Члени оргкомітету: ХІ МАУП

 

Трибрат Т.П. - к.с-г.н., доцент, зав. кафедрою менеджменту організацій ХІ МАУП

 

Мкртчян Р.С. - к. ю. н., доцент, зав. кафедрою правознавства ХІ МАУП

 

Миронов В.В.- к.е.н., доцент зав. кафедрою економіки та управління персоналом ХІ МАУП

 

Секретар оргкомітету: Рудковська Юлія Леонідівна тел. моб.0507138084,

 

e-mail: khfmaup@mail.ru

 

 

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

  1. 1.Організаційні і фінансові механізми розвитку малого та середнього бізнесу в сучасних умовах.

 

 

  1. 2. Правовий супровід та забезпечення розвитку малого і середнього бізнесу в умовах економічних реформ.

 

 

  1. 3.Психологічні аспекти управління в сучасних організаціях.

 

 

  1. 4.Організаційно-економічні та технологічні аспекти підвищення ефективності агровиробництва.

 

 

  1. 5.Напрямки соціальної роботи в умовах реформування економіки.

 

 

  1. 6.Екологічна проблематика в управлінні господарською діяльністю та туризмом.

  

 

Вимоги до оформлення доповіді 

 

1. Назва доповіді має бути конкретною, по можливості короткою.

 

2. Зміст доповіді повинен відображати актуальність теми та новизну інформації. Текст має бути відредагованим, всі позначення і абревіатури – розкрито. Доповідь має бути не менше 3-7 сторінок тексту (з літературою включно).

 

3. Формат – А4, гарнітура – MS Word 97/2000/2003.

 

4. Шрифт – Times New Roman, кегль (розмір) – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25 см.

 

5. Поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч 20 мм.

 

6.Рисунки подають у чорно-білому вигляді в редакторі Microsoft Word(формат рисунків і таблиць книжковий)

 

7. У верхньому правому куті – ім’я та прізвище автора (жирним), науковий ступінь, вчене звання, посада, назва установи, місто.

 

8. Нижче – через один міжрядковий інтервал – назва доповіді (великими жирними літерами по центру).

 

9. Нижче – через один міжрядковий інтервал – текст доповіді.

 

10. В кінці доповіді через один міжрядковий інтервал наводиться література (жирним по центру). Посилання на літературне джерело подаються у квадратних дужках відповідно до порядку згадування.

 

11. Використання ілюстративних матеріалів, формул повинно бути мінімальним.

 

12. Формат таблиць та рисунків має бути лише книжний.

 

13. Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування наукових доповідей.

 

14. Матеріали, які не відповідатимуть встановленим вимогам, розглядатися не будуть.

 

15. Файл з доповіддю повинен відповідати прізвищу першого автора латиницею і мати форму familija. doc.


 

 

Зразок

 

оформлення доповіді:

 

 

 

Ярослав Петрович Тищенко

 

к. е. н., доцент, Херсонський економіко-правовий інститут, м. Херсон

 

 

 

Шляхи підвищення продуктивності праці в малому підприємстві

 

Розвиток бізнесу і в цілому економіки залежить від багатьох чинників, які потребують…

 

 

 

Література

 

 

  1. 1.Павленко М. Я. Сталий розвиток підприємств малого бізнесу: оцінка та стратегія забезпечення: Монографія / М. Я. Павленко – К.: Вид-во Кондор, 2010. – 258 с.
  2. 2.


Додаток 1

 

 

 

Заявка НА УЧАСТЬ ТА ВКЛЮЧЕННЯ ДОПОВІДІ В ПРОГРАМУ конференції

 

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

 

розвитку малого та

 

СЕРЕДНЬОГО бізнесу

 

 

Назва доповіді…

 

Автори доповіді…

 

Тематичний напрямок…(вказати секцію з інформаційного листа)

 

Гарантується оплата за (відмітити потрібне):

 

- придбання окремого збірника праць;

 

 

Оплата здійснюється поштовим переказом за адресою: 73022 м. Херсон, вул. Тракторна, 20 Херсонський інститут МАУП, Рудковська Юлія Леонідівна

 

(можлива оплата під час реєстрування).

 

ПІБ…

 

Вчений ступінь, звання…

 

Організація (повна назва та почтова адреса)…

 

Посада…

 

E-mail

 

Службовий (дом., моб.) телефон

 

     Участь в конференції безоплатна.

 

За бажанням збірник можна буде придбати в надрукованому вигляді за ціною 150 грн. Збірник вийде з друку протягом 2-х місяців.

ч

 

 

 

 

 

 

 

 


Проведено благодійну акцію присвячену святу Масляної

     

28 лютого 2017 року студенти Херсонського інституту ПрАТ "ВНЗ "МАУП" були запрошені до громадської організації "Оберіг", де відбулася зустріч із Байбуз Маргаритою Михайлівною, мамою загиблого 18 грудня 2016 року в зоні АТО Байбуз Андрія.

     Студенти передали сім'ї загиблого кошти, які були зібрані 22 лютого 2017 року, під час проведення благодійного ярмарку приуроченого до святкування Масляної.


Ранок на СКІФІЇ

 

Директор Херсонського інституту МАУП Діденко Сергій Володимирович, завідувач кафедри менеджменту організацій Трибрат Тетяна Петрівна та голова студентської ради Андрусенко Оксана завітали на ранкову телепередачу "Ранок на Скіфії".

Відео можете переглянути перейшовши за посиланням

 https://youtu.be/gQmrPxH0c74
Святкування HALLOWEEN у Херсонському інституті МАУП

 

     Багато свят, що прийшли до нас з-за кордону, вже стали частиною нашого життя і активно відзначаються щороку. Halloween одне з таких свят. Підготували його і студенти Херсонського інституту МАУП. Спочатку вони приготували солодощі з сезонних овочів - яблук і гарбузів. Під час вечірки готувати різноманітні "страшні" закуски: печиво, десерти і навіть "страшні" напої. Також були проведені різноманітні «страшні конкурси», в яких приймали участь не тільки студенти, а й із задоволенням викладачі, методисти і, навіть адміністрація. Це свято стало вже традиційним і сприймається із задоволенням.

 

 


Вибори Лідера студентського самоврядування

19 жовтня 2016 року в Херсонському інституті МАУП відбулися вибори Лідера студентського самоврядування. На зборах були присутні студенти, викладачі та представники адміністрації.

Вибори проводились згідно Положення про студентське самоврядування шляхом таємного голосування. Було подано дві заявки на посаду Президента студентського самоврядування: студентки ІІ курсу Козлова Ольга та Андрусенко Оксана.

В нелегкій, але чесній боротьбі перемогу одержала АНДРУСЕНКО ОКСАНА.

Вітаємо переможця та бажаємо успіху на обраному шляху!

 

 

 

 

 

 


Посвята першокурсників у студенти

 

 

28 вересня відбулася урочиста посвята першокурсників Херсонського інституту МАУП у студенти. Подія відбулася на Базі зеленого туризму «Чумацька криниця» (м. Олешки, урочище «Ближній карабай»), в затишному місці, в лісі серед кримської сосни. Організацією програми, яка включала в себе офіційну та розважальну частини, займалися викладачі та студенти старших курсів.

 

Спочатку всі першокурсники пройшли певні випробування на кмітливість, уважність, наполегливість. Участь у конкурсах показала, як за місяць навчання вони пізнали один одного, згуртувалися. Завершилася урочиста частина проголошенням клятви першокурсника та врученням символічних студентських атрибутів: Ключа знань, Студентського квитка та Залікової книжки.

 

Продовження програми було не менш цікавим та насиченим: різноманітні ігри (Alias, фрізбі та ін.), куштування страв, приготовлених на вогнищі (смачної шурпи, м'яса, овочів-гриль), солодкий стіл, фотосесія.

 

Набравшись сил, відпочивши душею, отримавши заряд бадьорості і незабутні враження від спілкування з природою та один з одним, студенти поверталися до Херсону в очікуванні нових цікавих поїздок, заходів та вражень.

                                                                                                                                                                              старший викладач

                                                                                                                                                                        кафедри менеджменту організацій

                                                                                                                                                                             Дуга В. О.


Тренінг "Знайомство"

 

 Тренінг для студентів-першокурсників

21.09.2016 року в Херсонському інституті МАУП відбулося заняття з елементами тренінгу «Знайомство». Мета заняття: оптимізація процесу адаптації студентів 1-го курсу до ВУЗу. В ході тренінгу студенти ближче познайомилися один з одним, розкрили свої творчі здібності, оволоділи прийомами ефективної взаємодії в групах. Протягом всього заняття підтримували позитивний емоційний фон, інтерес один до одного ведучі: Ліза, Оксана та Дмитро. Першокурсники активно, з легкістю та гумором бралися за виконання всіх завдань, отримавши при цьому заряд гарного настрою і цінні побажання щодо подальшого навчання.

 

 

 

 


Пошук роботи та місця проходження практики

http://neuvoo.com.ua/

 

 


Українсько-Польська програма з отримання вищої освіти без ЗНО

http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-maup/abiturientam2/alternativa-zno/polska.html

 

 


Практичне заняття на базі готелю «IMPERIAL»

 

Практичне заняття на базі готелю «IMPERIAL»

 

Вже протягом багатьох років Херсонський інститут МАУП співпрацює з готельними та туристичними підприємствами міста Херсона. Цього разу студенти спеціалізацій «Менеджмент туризму та готельного бізнесу», «Управління персоналом та економіка праці» в ході практичного заняття відвідали міні-готель «IMPERIAL», що по вул. Ломоносова, 55. Готель розташований в районі Житлоселища і побудований у 2007 році, номерний фонд складається з 5 номерів – VIP-апартаментів в класичному стилі.

Під час заняття студенти переглянули номери, їх облаштування, ознайомилися з інженерно-технічним устаткуванням готелю: системою автономного тепло-, водопостачання, системою централізованого кондиціонування. Всі відмітили особливість в планувальнні приміщень – номери мають вихід на велику терасу, яка умебльована столами і стільцями з ротангу. Це дає можливість за певних погодних умов відпочивати та харчуватися на свіжому повітрі. А який гарний вид відкривається на Житлоселище з цих терас, особливо, коли весною цвітуть дерева..!

Сподобалося також естетично оформлене невеличке подвір'я готелю з альпійською гіркою і великою кількістю зелених насаджень. Студенти отримали інформацію про особливості планування та облаштування прилеглої до споруди готелю території: майданчика для паркування автотранспорту, входу в готель, гаражу, зон відпочинку.

Протягом заняття адміністратор готелю, яка має вже великий досвід роботи в аналогічних закладах розміщення, розповідала про особливості процесу управління готельним підприємством, цінову стратегію готелю, етапи технологічного циклу обслуговування гостей. Студенти отримали відповіді на питання і про кадрове забезпечення, створення відповідних умов праці для персоналу готелю.

Закінчилося заняття обговоренням особливостей функціонування готелю в сучасних умовах (позитивних та негативних моментів в діяльності закладу), висловленням думок про шляхи удосконалення функціонування готелю.

Маємо надію, що і надалі Херсонський інститут МАУП плідно співпрацюватиме з готельними підприємствами Херсона.

Старший викладач

кафедри менеджменту організацій

Дуга В.О.


Свято Масляної в Херсонському інституті

10 березня, студенти та викладачі ХІ МАУП приєдналися до святкування масляної неділі. Проведено ярмарку "Масляна", метою якої був збір коштів на подарунки для дітей хворих на лейкемію, які проходять лікування в дитячій обласній лікарні Херсона. Студенти та викладачі ХІ МАУП охоче взяли участь в організації та проведенні ярмарку, щоб подарувати частинку тепла цим дітям.

 


З наступаючим СВЯТОМ ВЕСНИ!

ШАНОВНІ НАШІ ЖІНКИ - КОЛЕГИ, СТУДЕНТКИ, МАМИ, БАБУСІ!

Вітаємо Вас із наступаючим Святом Весни!

Теплий промінь березневий
Розбудив дзвінку весну.
Ароматом квітів перших
День святковий огорнув.
Він вітання наші щирі
Передасть всім дамам милим,
Щоб жили в добрі і мирі
Щоб здійснились їхні мрії,
Щоб коханими були,
Щоб у радості цвіли.

 

З повагою,

директор  Діденко С.В. та всі чоловіки Хі МАУП.


З Новим роком!!!

 

Шановні викладачі, колеги, студенти, батьки!

Прийміть щирі вітання з наступаючим Новим 2016 роком та Різдвом!

Дай Боже Вам любові і тепла,

Добра в сім'ї і затишку в оселі,

Щоб щастя світла музика текла

В різдвяні свята, щедрі і веселі!

Хай здійснює бажання рік Новий,

Хай ваша родина процвітає,

З чудовим святом, радості і мрій

Ми щиро і сердечно Вас вітаєм!

З повагою та найкращими побажаннями,

Директор ХІ МАУП

Діденко Сергій Володимирович

 

 


Відбулася IІ Всеукраїнська науково-практична конференція з менеджменту «Сучасний менеджмент та адміністрування: теорія та практика»

 

 21 грудня 2015 року в Херсонському інституті МАУП відбулася IІ Всеукраїнська науково-практична конференція з менеджменту «Сучасний менеджмент та адміністрування: теорія та практика». Організатором конференції була в. о. завідувача кафедри менеджменту організацій, кандидат економічних наук Чумаченко Алла Сергіївна.

В рамках конференції було обговорено питання за трьома напрямами: актуальні напрями розвитку, сучасні парадигми стратегічного та корпоративного менеджменту, інноваційна економіка та інноваційний менеджмент в організаціях.

На завершення учасників конференції очікували сертифікати та солодкий стіл.

 

 

 

 

 


ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасний менеджмент та адміністрування: теорія та практика"

 

ХЕРСОНСЬКИЙ ІНСТИТУТ

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Кафедра менеджменту організацій

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

IІ Всеукраїнської науково-практичної конференції

«Сучасний менеджмент та адміністрування: теорія та практика»

Конференція (дистанційна форма) відбудеться 21 грудня 2015 року в Херсонському інституті МАУП.

Мета конференції: підвищення інтересу дослідників до активної наукової діяльності у галузі менеджменту та адміністрування, а також сприяння формуванню наукових зв'язків між навчальними закладами та науковими установами України.

До участі в конференції запрошуються студенти, аспіранти, науковці ВНЗ та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються зазначеними проблемами.

Під час проведення конференції планується робота з наступних напрямків:

1. Актуальні напрями розвитку теорії та практики управління.

2. Сучасні парадигми стратегічного та корпоративного менеджменту.

3. Інноваційна економіка та інноваційний менеджмент в організаціях.

Матеріали конференції (тези або стаття) будуть видані у збірнику наукових праць «Сучасний менеджмент та адміністрування: теорія та практика».

Текст тези або статті українською або російською мовою необхідно надіслати до 10 грудня 2015р. на електронну адресу оргкомітету Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .

До матеріалів додається заповнена анкета учасника конференції, яка містить відомості про автора.

У випадку включення Ваших матеріалів до збірника, Вам необхідно буде сплатити:

- у разі написання тез (до 7 сторінок) - організаційний внесок у розмірі 150 грн., що включає в себе друк тез у збірнику та поштову розсилку;

- у разі написання статті (до 12 сторінок) – 20 грн. за сторінку, а також організаційний внесок у розмірі 50 грн., що включає в себе витрати на поштову розсилку.

Оплата здійснюється після отримання повідомлення про прийняття матеріалів до друку.

З питань конференції звертатися до оргкомітету конференції: Діденко Сергій Володимирович (0552) 45-47-63, Чумаченко Алла Сергіївна (050)8791668, Бовдир Олена Сергіївна (050)6376009; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .

Адреса оргкомітету: 73022, м. Херсон, вул. Червонопрапорна 37 / Тракторна 20, каб.107 (кафедра менеджменту організацій), Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .


В Херсонському інституті МАУП відбулися засідання державних екзаменаційних (кваліфікаційних) комісій

 

     У період з 30 вересня 2015 року по 8 жовтня 2015 року у Херсонському інституті Міжрегіональної Академії управління персоналом відбулися засідання державних екзаменаційних (кваліфікаційних) комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм відповідних кваліфікацій (рівень «бакалавр», Спеціальності : Управління персоналом та економіка праці, Менеджмент організацій і адміністрування). Вітаємо всіх випускників із успішним складанням державних іспитів!

 

 


В Херсонському інституті МАУП відбулася посвята у студенти

 

30 вересня в Херсонському інституті «МАУП» відбулася посвята першокурсників в студенти. Викладачами інституту була організована поїздка на Базу зеленого туризму «Чумацька криниця», де власне, і відбулася урочиста подія.

Першокурсники пройшли випробування на стійкість, кмітливість та наполегливість. Програма дня була насиченою: розпалювання багаття, гра у волейбол, куштування шашлику та шурпи, гра у мафію, фотосесія логотипу МАУП із студентів, гра у «Крокодил» і, звичайно, солодкий стіл

Переповнені емоціями, згуртовані та трохи стомлені, студенти повернулися додому в очікуванні нових поїздок і подій в Херсонському інституті «МАУП».


Сторінка 2 з 5

  • Страница: