Факультет довузівської підготовки

There are no translations available.

ПОЛОЖЕННЯ

Про Підготовче відділення МАУП

 

1. Загальні положення

1.1. Підготовче відділення (надалі ПВ) є організаційно-навчальним структурним підрозділом Академії.

1.2. ПВ в своїй роботі підпорядковується віце-президенту з навчально-виховної роботи Академії.

1.3. В своїй роботі керується чинним законодавством України, Статусом Академії, цим Положенням, іншими нормативними документами Академії, наказами та розпорядженнями керівництва Академії.

1.4. Структура та чисельність працівників ПВ затверджується президентом Академії за поданням віце-президента з навчально-виховної роботи Академії.

 

2. Функції 

2.1. Підготовка слухачів для вступу до вищих закладів освіти за напрямами: економіка і підприємництво, право, менеджмент, психологія, соціологія, політологія.

2.2. Здійснення ранньої професійної орієнтації серед юнаків та дівчат з метою виявлення їх здібностей та обдарувань, розробка рекомендацій щодо вибору ними майбутньої професії.

2.3. Організація набору слухачів у спеціалізовані навчальні групи для поглибленого вивчення профільних дисциплін з метою підготовки їх до вступу та подальшого навчання в Академії.

2.4. Забезпечення підрозділу висококваліфікованими професорсько- викладацькими кадрами.

2.5. Організація навчально-виховного процесу у відповідності до навчальних планів та програм.

2.6. Забезпечення своєчасного проміжного та заключного контролю знань слухачів шляхом проведення контрольних зрізів, контрольних робіт, атестаційних заліків, іспитів.

2.7. Забезпечення високої ефективності педагогічної діяльності, сприяння розвитку у слухачів творчих та професійних здібностей.

2.8. Спонукання слухачів до систематичної активної роботи та забезпечення змагальності навчання.

2.9. Оптимізація навчально-виховного процесу на основі змістовного моніторингу.

2.10. Організація роботи по визначенню рівня педагогічної майстерності викладачів шляхом відвідування навчальних занять.

2.11. Організація обліку навчальної роботи.

2.12. Розробка та затвердження документації для проведення випускних випробувань з профільних дисциплін згідно з навчальними планами.

2.13. Забезпечення виконання ст.10 Конституції України та Закону Про мови в Україні.

2.14. Відрахування слухачів ПВ в разі невиконання програми навчання, виявлення незадовільних знань, а також за порушення статуту і правил внутрішнього розпорядку.

2.15. Видача свідоцтв випускникам ПВ, які закінчили повний курс навчання за програмою підготовки до вступу до вищих закладів освіти.

2.16. Налагодження співробітництва із загальноосвітніми закладами м.Києва по відкриттю відділень ПВ з метою підготовки молоді до вступу до Академії на підставі угод про співпрацю у галузі освітньої діяльності.

2.17. Організація та проведення науково-практичних семінарів, конференцій з питань удосконалення навчально-виховного процесу, вивчення та впровадження в практику кращого досвіду роботи вітчизняних і зарубіжних вищих закладів освіти в галузі до вузівської підготовки.

 

3. Права Підготовчого відділення

3.1. Права працівників ПВ визначаються Законом України Про освіту, Статутом Академії, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами.

3.2. Брати участь в постановці, обговоренні проблем, повязаних із забезпеченням та організацією навчального процесу.

3.3. Вирішувати з керівництвом Академії питання фінансово-господарської діяльності.

3.4. Брати участь в нарадах, конференціях, симпозіумах.

3.5. Вносити пропозиції стосовно питань, які знаходяться в його компетенції.